ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
(Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 1024KB, maximum individual size 512KB
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
ภาษาเบสิกที่มากับ DOS รุ่น 6.2 (คิวเบสิค):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2017, 04:26:21 PM »

[nginx config]

อ้างถึง
       location / {

                 if (!-e $request_filename){
                   rewrite ^/(.*) /index.php?r=$1 last;
                 }
      ....

        location ~ \.php$ {
                try_files $uri =404;
                fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
                fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
                fastcgi_index index.php;
                fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
                include fastcgi_params;
        }


[ yii config : main.php ]
อ้างถึง

'urlManager'=>array(
        'urlFormat'=>'path',
        'showScriptName'=>false,
        'rules'=>array(
                '<controller:\w+>/<id:\d+>'=>'<controller>/view',
                '<controller:\w+>/<action:\w+>/<id:\d+>'=>'<controller>/<action>',
                '<controller:\w+>/<action:\w+>'=>'<controller>/<action>',
        ),
)

วิธีการไล่ config

ให้ทำที่ yii ก่อน มันจะแปลง url ออกมาเป็น srp.fm91.net/site/index แล้ว nginx ขึ้น error not found แสดงว่าภาค yii ถูกต้องแล้ว

จากนั้นค่อยไปแก้ config ของ nginx