ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
(Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 1024KB, maximum individual size 512KB
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
ระบบภาษาไทยจากโปรแกรม CU Writer (วีไทย):

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2021, 03:39:49 PM »

Yii2 basic + Vuetify

[config/web.php]

อ้างถึง
'components' => [

        'assetManager' => [
            'bundles' => [
               'yii\web\JqueryAsset' => false,
               'yii\bootstrap\BootstrapPluginAsset' => false,
               'yii\bootstrap\BootstrapAsset' => false,
            ],
        ],


[views/layouts/main.php]

อ้างถึง
<?php

/* @var $this \yii\web\View */
/* @var $content string */

use app\widgets\Alert;
use yii\helpers\Html;
use yii\bootstrap\Nav;
use yii\bootstrap\NavBar;
use yii\widgets\Breadcrumbs;
use app\assets\AppAsset;

AppAsset::register($this);
?>
<?php $this->beginPage() ?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= Yii::$app->language ?>">
<head>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,500,700,900" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/[email protected]/css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/vuetify.min.css" rel="stylesheet">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no, minimal-ui">
  <meta charset="<?= Yii::$app->charset ?>">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <?php $this->registerCsrfMetaTags() ?>
  <title><?= Html::encode($this->title) ?></title>
  <?php $this->head() ?>
</head>
<body>

<?php $this->beginBody() ?>
        <?= $content ?>
<?php $this->endBody() ?>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/vue.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/vuetify.js"></script>
</body>
</html>

<?php $this->endPage() ?>