ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
(Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 1024KB, maximum individual size 512KB
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
พิมพ์เป็นภาษาไทย "dBase":

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: อั๋น ทรงวุฒิ
« เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2022, 10:35:52 PM »

sudo apt install -y  curl  git python-dev redis-server python3-pip  mariadb-server-10.3 nvim xvfb libfontconfig wkhtmltopdf  mariadb-client-10.5 libmysqlclient-dev  cron

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
(re-login)

nvm install 14
npm install -g yarn

[/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.conf]
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
bind-address = 0.0.0.0

sudo mysql
grant all privileges on *.* to [email protected]'%' identified by 'frappepassword' with grant option;
grant all privileges on *.* to [email protected] identified by 'frappepassword' with grant option;
flush privileges;
exit
sudo /etc/init.d/mysql restart

pip3 install frappe-bench bpytop
bench init frappe-bench

cd frappe-bench
bench new-app hicare
## bench new-site hi.care // bench new-site default.site --db-host 127.0.0.1 --db-root-password frappepassword
bench use hi.care
bench start