ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
(Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 1024KB, maximum individual size 512KB
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
พิมพ์เป็นภาษาไทย "dBase":

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: เจ้าที่เจ้าทาง
« เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 08:08:47 PM »

1. วัฏจักรของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)
การตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary Investigation)
การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)
การออกแบบระบบ (System Design)
การจัดหาระบบ (System Acquistion)
การติดตั้งเพื่อใช้งาน (System Implementation)
การบำรุงรักษา System Maintenance)

2. แนวการพัฒนาระบบ (Approaches to systems development)
แบบดั่งเดิม (Traditional Approach) พัฒนาตามขั้นตอน
ทำต้นแบบ (Prototyping Approach) สร้างระบบขนาดเล็กที่จำเป็น
พัฒนาระบบด้วยตัวผู้ใช้โดยตรง (End-user Development) ด้วยความคิดของผู้ใช้

3. การพัฒนาระบบ
Top-down approach :: ศึกษาความต้องการของผู้บริหาร แล้วลงไปสู่ระดับล่าง
Bottom-up approach :: ศึกษาลักษณะงานที่ทำอยู่ ไปสู่ความต้องผู้บริหาร

4. ปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาระบบประสบผลสำเร็จ
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ระบบ
นำการจัดทำโครงการมาช่วยวางแผนดำเนินการ
มีการพัฒนาอย่างรอบครอบทั้ง HW และ SW
การออกแบบ เขียนโปรแกรม และทดสอบ ดำเนินการอย่างรอบคอบ
เอกสารและคู่มือละเอียด ครบถ้วน
การติดตั้ง และการอบรมมีความสมบูรณ์
การตรวจสอบ และประเมินหลังดำเนินการตรงกับความต้องการทุกฝ่าย
ระบบถูกออกแบบให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา

5. ปัญหาของระบบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ไม่ตอบสนองกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ไม่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้
มีระบบควบคุมที่ไม่เพียงพอ
มีข้อผิดพลาดในการออกแบบ
ขาดเอกสารประกอบ
ยากต่อการดำเนินการ

6. การจัดทำเอกสาร
เอกสารโครงการ (Project Documentation)
เอกสารระบบ (System Documentation)
เอกสารสำหรับผู้ใช้ (Program Documentation)
เอกสารสำหรับนักเขียนโปรแกรม (Programmer Documentation)

7. ทีมงานพัฒนาระบบ
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระบบ
ผู้จัดการโครงการ
นักวิเคราะห์ระบบ
นักเขียนโปรแกรม
พนักงานประจำศูนย์สารสนเทศ
ผู้ใช้ และผู้จัดการทั่วไป