แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - อั๋น ทรงวุฒิ

หน้า: [1] 2 3 ... 11
1

Server บางแห่ง มีการปิดค่า error ไม่ให้แสดงออกมาบนหน้าจอ แต่บางครั้ง เราจำเป็นต้องเช็ค error เหล่านั้น ก็สามารถเปิดเป็นกรณีพิเศษได้ โดยเพิ่มคำสั่งดังต่อไปนี้ลงไป

อ้างถึง

<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

2
sudo apt install swig
sudo apt-get install python3-dev pcscd
sudo apt install libpcsclite-dev  python-pil
pip3 install pyscard image

sudo systemctl enable pcscd.service
sudo systemctl start pcscd.service
sudo systemctl status pcscd.service

3
พัฒนาเว็บไซต์ Webbased Developer / yii2 : json reply
« เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2021, 10:47:19 PM »
ใช้ Gii สร้าง Models ก่อน

ไฟล์ :: Controller

อ้างถึง
use app\models\Billist;   // เรียก Model ที่สร้างเอามาใช้ค้นข้อมูล

public function actionIndex($id=0)
{
     \Yii::$app->response->format = \yii\web\Response::FORMAT_JSON;
     if ($id==0) // ไม่ระบุ id
     {
        $billist = Billist::find()->all();
        if (count($billist)>0)  return $billist;
        else return array('data'=>'None');
     }
     else // ถ้าระบุ id มา ให้ไปหามาตอบ
     {
        $billist=Billist::find($id)->one(); 
        return $billist;
     }
}

4
เราทำเว็บสักตัวนึง อยากรู้ว่าโดน Request ได้มากแค่ไหน
สามารถใช้ autocannon ทดสอบได้ครับ

อ้างถึง
https://github.com/mcollina/autocannonautocannon -c100 -d5 p 10 http://localhost:3000


5
พัฒนาเว็บไซต์ Webbased Developer / Yii2 + Vuetify
« เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2021, 03:39:49 PM »
Yii2 basic + Vuetify

[config/web.php]

อ้างถึง
'components' => [

        'assetManager' => [
            'bundles' => [
               'yii\web\JqueryAsset' => false,
               'yii\bootstrap\BootstrapPluginAsset' => false,
               'yii\bootstrap\BootstrapAsset' => false,
            ],
        ],


[views/layouts/main.php]

อ้างถึง
<?php

/* @var $this \yii\web\View */
/* @var $content string */

use app\widgets\Alert;
use yii\helpers\Html;
use yii\bootstrap\Nav;
use yii\bootstrap\NavBar;
use yii\widgets\Breadcrumbs;
use app\assets\AppAsset;

AppAsset::register($this);
?>
<?php $this->beginPage() ?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= Yii::$app->language ?>">
<head>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,500,700,900" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/[email protected]/css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/vuetify.min.css" rel="stylesheet">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no, minimal-ui">
  <meta charset="<?= Yii::$app->charset ?>">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <?php $this->registerCsrfMetaTags() ?>
  <title><?= Html::encode($this->title) ?></title>
  <?php $this->head() ?>
</head>
<body>

<?php $this->beginBody() ?>
        <?= $content ?>
<?php $this->endBody() ?>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/vue.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/dist/vuetify.js"></script>
</body>
</html>

<?php $this->endPage() ?>

6
Nginx

log access to drop file in /etc/nginx/ but don't log 404

location = /robots.txt {
        access_log drop;
        log_not_found off;
}

log access to drop file in /etc/nginx/ but don't log 404
location = /favicon.ico {
        access_log drop;
        log_not_found off;
}

เหมาะกับ Laravel
log access to denied file in /etc/nginx/ but don't log 404 and also deny all to dot files
location ~ /\. {
        access_log denied;
        log_not_found off;
        deny all;
}

log access to drop file in /etc/nginx/ but don't log 404 and also deny all to files starting with a dollar sign ($temp.config.php)
location ~ ~$ {
        access_log denied;
        log_not_found off;
        deny all;
}

Apache

เหมาะกับ Laravel
<FilesMatch "^\.">
    Order allow,deny
    Deny from all
</FilesMatch>

7
อ้างถึง
https://aria2.github.io/

อ้างถึง
sudo apt-get update
sudo apt-get install aria2

example, to make 8 connections:

อ้างถึง
aria2c -x 8 http://www.example.com/example.file

9
อยากทำระบบต้นแบบง่ายๆ โดยดึงข้อมูลจาก Google Sheet เรามีวิธี

1) คีย์ข้อมูลตัวอย่างลงใน Google sheet
2) เลือกเมนู ไฟล์ -> เผยแพร่ไปยังเว็บ => เผยแพร่
3) กดแชร์โดยคัดลอก Link มา
4) แกะ id ของ Sheet ซึ่งจะเป็นอักษรชุดยาวๆ ถูกคั่นด้วยเครื่องหมาย /
5) เอา id ไปแทนที่ใน url ตัวอย่าง

อ้างถึง
https://spreadsheets.google.com/feeds/list/spreadsheetID/worksheetID/public/values?alt=json
spreadsheetID = ค่า id จากข้อ 4
worksheetID = Tab worksheet ที่ 1,2,3 เอาง่ายๆ ก็ลองใส่ 1 ก่อน

10


แก้ไขไฟล์ /etc/sysctl.conf
เปิดการใช้งานรายการ ipv6

11
เมื่อสร้าง Module ใหม่สำหรับ Odoo 13 จะพบว่าตำแหน่งเก็บไฟล์ icon เปลี่ยนไป

อ้างถึง
(ชื่อโมดูล)/static/description/icon.png

12
ไฟล์ sources.list
อ้างถึง
ใส่ old-releases.ubuntu.com lucid-updates

ปัญหา SSL version เก่า

อ้างถึง
apt-get install libssl-dev curl wget openss libcurl4-openssl-devl

ติดตั้ง git
อ้างถึง
aptitude build-dep git-core

อ้างถึง
apt-get install python-software-properties
add-apt-repository ppa:git-core/ppa
apt-get update
apt-get install git


13
หากต้องการดู log file อะไรสักอย่างแบบ Real time เราสามารถใช้คำสั่ง

อ้างถึง
tail -f ตามด้วยชื่อไฟล์

มันจะแสดงรายการ log ใหม่ๆ แบบ Real time  ให้เราดู หากต้องการออกจากหน้าจอก็กด Ctrl + c

14
ติดตั้ง PostgreSQL ก่อน แนะนำรุ่น 11


อ้างถึง
apt install libldap2-dev libsasl2-dev python3-pyldap  python3-vobject python3-qrcode python3-pip npm  libpq-dev -y

pip3 install vobject qrcode
pip3 install pyldap
pip3 install num2words

npm install -g rtlcss
npm install -g less

git clone  https://github.com/odoo/odoo.git  -b master  --single-branch --depth 1

pip3 install -r requirements.txt


อ้างถึง
./odoo-bin --addons-path=[addons],../mymodules --db-filter=[mydb]

15
อ้างถึง

//แปลงภาษาไทย แบบ tis-620 เป็น utf-8 ใน array

array_walk_recursive($person, function(&$value, $key) {
    if (is_string($value)) {
        $value = iconv('tis-620', 'utf-8', $value);
    }
});

หน้า: [1] 2 3 ... 11