กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
อ้างถึง
https://github.com/wg/wrk

git clone https://github.com/wg/wrk
cd wrk
make
sudo mv wrk /usr/local/bin

wrk -t12 -c400 -d30s http://127.0.0.1:8080/index.html

ยิง request 30 วินาที โดยใช้ 12 threads แล้วเช็คสถิติ
This runs a benchmark for 30 seconds, using 12 threads, and keeping 400 HTTP connections open.
2
WSL และ VMWARE ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

การปิดเปิด HYPER-V จะทำให้ใช้งานได้เพียงตัวใดตัวหนึ่ง

หากต้องการใช้ VMWARE

อ้างถึง
Bcdedit /set hypervisorlaunchtype off

restart เครื่อง


หากต้องการใช้ WSL

อ้างถึง
Bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

restart เครื่อง

3
Opensource ของฟรีทั้งหลาย (MySQL, PostgreSQL, etc.) / install Frappe framework -- ubuntu 20.04
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2022, 10:35:52 PM »
sudo apt install -y  curl  git python-dev redis-server python3-pip  mariadb-server-10.3 nvim xvfb libfontconfig wkhtmltopdf  mariadb-client-10.5 libmysqlclient-dev  cron

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash
(re-login)

nvm install 14
npm install -g yarn

[/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.conf]
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
bind-address = 0.0.0.0

sudo mysql
grant all privileges on *.* to [email protected]'%' identified by 'frappepassword' with grant option;
grant all privileges on *.* to [email protected] identified by 'frappepassword' with grant option;
flush privileges;
exit
sudo /etc/init.d/mysql restart

pip3 install frappe-bench bpytop
bench init frappe-bench

cd frappe-bench
bench new-app hicare
## bench new-site hi.care // bench new-site default.site --db-host 127.0.0.1 --db-root-password frappepassword
bench use hi.care
bench start
4
ไปเจอ Server กากๆ ใน LA
เขียน  315 MB/s
อ่าน 4.0 MB/s

ย้ายโลด เสียดายตัง
5
ความเร็วในการเขียน

อ้างถึง
dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=4096 conv=fdatasync,notrunc status=progress oflag=direct

ความเร็วในการอ่าน

อ้างถึง
dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=4096 status=progress iflag=direct

ทดลองกับ SSD ใน PC

เขียน 116 MB/s
อ่าน  235 MB/s

ทดลองกับ VPS ต่างประเทศ
เขียน 937 MB/s
อ่าน  119 MB/s
6
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / ลบไฟล์ที่ขนาดเป็น 0
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2021, 01:51:33 AM »
อ้างถึง
find . -type f -name '*' -size 0 -print0 | xargs -r0 rm
7
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / Re: Linux Server ใน AndroidBox
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021, 08:35:13 AM »
ประมาณนี้นะครับ ที่เหลือก็ตัวใครตัวมัน
8
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / Re: Linux Server ใน AndroidBox
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021, 08:28:56 AM »
อ้างถึง
pkg install nodejs
pkg install yarn
pkg install php
9
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / Re: Linux Server ใน AndroidBox
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021, 08:19:49 AM »
เมื่อติดตั้งสำเร็จ จะพบข้อความดังนี้

RunC requires support for devices cgroup support in kernel.

If CONFIG_CGROUP_DEVICE was enabled during compile time,
you need to run the following commands (as root) in order
to use the RunC:

  mount -t tmpfs -o mode=755 tmpfs /sys/fs/cgroup
  mkdir -p /sys/fs/cgroup/devices
  mount -t cgroup -o devices cgroup /sys/fs/cgroup/devices

If you got error when running commands listed above, this
usually means that your kernel lacks CONFIG_CGROUP_DEVICE.

Setting up containerd (1.4.3) ...
Setting up docker (20.10.2) ...
NOTE: Docker requires the kernel to support
device cgroups, namespace, VETH, among others.

To check a full list of features needed, run the script:
https://github.com/moby/moby/blob/master/contrib/check-config.sh
10
เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ [ Network Server ] / ssh เข้า Termux ในมือถือ
« กระทู้ล่าสุด โดย อั๋น ทรงวุฒิ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021, 08:17:53 AM »
Service ssh ใน termux จะทำงานที่ port 8022
เปิดใช้งานด้วยคำสั่ง sshd

การที่จะเข้าใช้จากเครื่องอื่นผ่าน usb port ทำได้โดย

อ้างถึง
adb forward tcp:8022 tcp:8022

เวลาเข้า Login ใช้งาน ก็ให้ใช้คำสั่ง

ssh  localhost -p 8022

อันนี้จาก ubuntu desktop นะครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10