ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม delphi เชื่อมกับกับเครื่องพิมพ์ TSC Barcode Printer

 • 0 ตอบ
 • 3163 อ่าน
*

อั๋น ทรงวุฒิ

 • Sr. Member
 • ****
 • 306
 • 3
 • แพร่ เวียงโกศัย
  • ดูรายละเอียด
  • songwut.biz
เครื่องพิมพ์ TSC เป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด โดยใช้ผ้าหมึก WAX ในท้องตลาดที่ราคาถูกที่สุด

สิ่งที่ต้องการคือ ต้องมีไฟล์ tsclib.dll จากเว็บไซต์ผู้ผลิต http://www.tscprinters.com/cms/theme/index-39.html

โค๊ด: [Select]
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure openport(PrinterName:pchar);stdcall;far; external 'c:\windows\system\tsclib.dll';
procedure closeport; external 'c:\windows\system\tsclib.dll';
procedure sendcommand(Command:pchar);stdcall;far;external 'c:\windows\system\tsclib.dll';
procedure setup(LabelWidth, LabelHeight, Speed, Density, Sensor, Vertical, Offset:pchar);stdcall; far; external 'c:\windows\system\tsclib.dll';
procedure downloadpcx(Filename,ImageName:pchar);stdcall;far;external 'c:\windows\system\tsclib.dll';
procedure barcode(X, Y, CodeType, Height, Readable, Rotation, Narrow, Wide, Code :pchar); stdcall; far; external 'c:\windows\system\tsclib.dll';
procedure printerfont(X, Y, FontName, Rotation, Xmul, Ymul, Content:pchar);stdcall;far; external 'c:\windows\system\tsclib.dll';
procedure clearbuffer; external 'c:\windows\system\tsclib.dll';
procedure printlabel(NumberOfSet, NumberOfCopoy:pchar);stdcall; far;external 'c:\windows\system\tsclib.dll';
procedure formfeed;external 'c:\windows\system\tsclib.dll';
procedure nobackfeed; external 'c:\windows\system\tsclib.dll';
procedure windowsfont (X, Y, FontHeight, Rotation, FontStyle, FontUnderline : integer; FaceName, TextContect:pchar);stdcall;far;external 'c:\windows\system\tsclib.dll';

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i: Integer;

begin

openport('TSC TTP-244 Pro');
        for i:=1 to 2 do
         begin
          clearbuffer;
          sendcommand('DIRECTION 1'); // พิมพ์กลับหัว เอาด้านท้ายออก ต่างกับพรินเตอร์ทั่วไป
          windowsfont(5, 115, 30, 0, 2, 0, 'tahoma', pchar(UTF8ToAnsi('สวัสดีชาวโลก'))); // compiler รุ่นใหม่เป็น UTF8 แต่เครื่องพิมพ์ยังเป็นแบบ ANSI
          windowsfont(5, 290, 30, 0, 2, 0, 'tahoma', pchar(' Barcode ID : 31403020012038'));
          barcode('50', '335', '128', '64', '1', '0', '2', '4', pchar('31403020012038')); // รหัสแบบ Code128 พร้อมตัวเลขให้อ่านด้านล่าง
          printlabel('1', '1');
        end;
          closeport;


end;

end.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2015, 11:03:17 AM โดย อั๋น ทรงวุฒิ »