กว่าจะมาเป็นโปรแกรมให้ลูกค้าได้ใช้

  • 0 ตอบ
  • 6246 อ่าน
1. วัฏจักรของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)
การตรวจสอบเบื้องต้น (Preliminary Investigation)
การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis)
การออกแบบระบบ (System Design)
การจัดหาระบบ (System Acquistion)
การติดตั้งเพื่อใช้งาน (System Implementation)
การบำรุงรักษา System Maintenance)

2. แนวการพัฒนาระบบ (Approaches to systems development)
แบบดั่งเดิม (Traditional Approach) พัฒนาตามขั้นตอน
ทำต้นแบบ (Prototyping Approach) สร้างระบบขนาดเล็กที่จำเป็น
พัฒนาระบบด้วยตัวผู้ใช้โดยตรง (End-user Development) ด้วยความคิดของผู้ใช้

3. การพัฒนาระบบ
Top-down approach :: ศึกษาความต้องการของผู้บริหาร แล้วลงไปสู่ระดับล่าง
Bottom-up approach :: ศึกษาลักษณะงานที่ทำอยู่ ไปสู่ความต้องผู้บริหาร

4. ปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาระบบประสบผลสำเร็จ
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ระบบ
นำการจัดทำโครงการมาช่วยวางแผนดำเนินการ
มีการพัฒนาอย่างรอบครอบทั้ง HW และ SW
การออกแบบ เขียนโปรแกรม และทดสอบ ดำเนินการอย่างรอบคอบ
เอกสารและคู่มือละเอียด ครบถ้วน
การติดตั้ง และการอบรมมีความสมบูรณ์
การตรวจสอบ และประเมินหลังดำเนินการตรงกับความต้องการทุกฝ่าย
ระบบถูกออกแบบให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา

5. ปัญหาของระบบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ไม่ตอบสนองกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ไม่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้
มีระบบควบคุมที่ไม่เพียงพอ
มีข้อผิดพลาดในการออกแบบ
ขาดเอกสารประกอบ
ยากต่อการดำเนินการ

6. การจัดทำเอกสาร
เอกสารโครงการ (Project Documentation)
เอกสารระบบ (System Documentation)
เอกสารสำหรับผู้ใช้ (Program Documentation)
เอกสารสำหรับนักเขียนโปรแกรม (Programmer Documentation)

7. ทีมงานพัฒนาระบบ
คณะกรรมการ
ผู้บริหารระบบ
ผู้จัดการโครงการ
นักวิเคราะห์ระบบ
นักเขียนโปรแกรม
พนักงานประจำศูนย์สารสนเทศ
ผู้ใช้ และผู้จัดการทั่วไป